Afasi

Afasi er en ervervet språkforstyrrelse som kan oppstå på grunn av sykdom eller skade i hjernen. Afasi oppstår som oftest etter en skade i venstre hjernehalvdel.

Skaden oppstår som oftest på grunn av:

  • Hjerneslag (hjerneblødning eller blodpropp)
  • Ytre hodeskader (f.eks. etter trafikkulykke)
  • Sykdom (f.eks. på grunn av svulst)

Afasi kan føre til ulike typer språk- og kommunikasjonsproblemer med ulik alvorlighetsgrad. En afasirammet kan ha vansker med å snakke, skrive eller lese som før, og med å forstå hva andre sier. Personen kan også ha problemer med å forstå og bruke andre former for kommunikasjon (som for eksempel gester). Mange får andre skader i tillegg til afasi, f.eks. lammelser i arm og bein, vansker med å koordinere visse bevegelser, nedsatt følesans eller synsfeltsutfall. Den afasirammedes hørsel er vanligvis som før. Afasi påvirker ikke intelligens.

Hvor i hjernen skaden er oppstått og hvor stor skaden er, avgjør hvilken type språkforstyrrelser som oppstår og hvor alvorlige de er.

Ulike former for afasi:

  • Talen er nesten som før, men man må kanskje lete etter ordene.
  • Den afasirammede forstår hva andre sier, men har problemer med selv å uttrykke seg.
  • Talen er flytende, men det er vanskelig å få tak i meningen i det den afasirammede sier.

Følger for de som rammes

Afasi vil kunne begrense evnen til å uttrykke egne tanker og meninger og det å kommunisere med andre. Dette vil derfor berøre hele familien og gi konsekvenser for den afasirammedes totale livssituasjon.
For mange afasirammede vil det ikke være mulig gå tilbake til arbeidet. Det å ha et normalt sosialt liv vil også for mange være vanskelig. I tillegg kan andre følgeproblemer etter skaden føre til at den afasirammede trekker seg tilbake og passiviseres.

Behandling av afasi

Ofte skjer det en spontanbedring i tiden etter at skaden har skjedd. For mange er det nyttig å få hjelp av en logoped til å rehabilitere språket så langt det er mulig. En logoped kan bidra til at det blir lettere å takle kommunikasjonsvanskene.
Rehabilitering hos logoped bør starte så raskt som mulig, og ofte får den rammede logopedhjelp allerede på sykehuset. Det er da viktig at tiltakene fortsetter så snart vedkommende er tilbake i hjemmet. Forskning har vist at bedring av språket kan skje flere år etter at hjerneskaden rammet.

Afasiforbundet i Norge