Stemmevansker

Årsak til stemmevansker kan være sykdom, skade eller ubalanse i alle deler av stemme- og/eller taleapparatet. Det kan oppstå hørbare stemmeforandringer, som heshet, stemmeknekk (ustabilitet), svak stemme eller helt/delvis stemmebortfall.

Mange synes at det blir slitsomt å bruke stemmen, og selv om ikke stemmen lyder avvikende, oppleves følbart ubehag når man snakker. Noen kjenner kremtetrang, klumpfølelse rundt strupehodet, tørrhet, heshet, svelgetrang, sårhet og smerter. Stemmevansker inndeles i følgende to hovedgrupper:

Organiske stemmevansker

Organiske stemmevansker kan skyldes medfødte lidelser i strupen, skader i muskulaturen eller i nervebanen inn til strupen. Det kan også være polypper eller svulster på stemmebåndene, eller lammelser i selve muskulaturen som styrer stemmen.

Funksjonelle stemmevansker

Funksjonelle stemmevansker kommer oftest av at stemmen brukes på en uheldig og belastende måte, for eksempel ved spenning og stramning i muskelapparatet i og omkring strupen. Stemmen kan være skadet av for mye eller for kraftig stemmebruk. Stress og/ eller emosjonelle faktorer kan bidra til at man utvikler eller forverrer stemmevansken.

Det er glidende overganger mellom organiske og funksjonelle stemmevansker. Som oftest er årsakene funksjonelle, og personer med yrker hvor man bruker stemmen mye er mer utsatt. Røyking er ofte årsak til stemmevansker. Problemer med stemmen kan også oppstå som følge av andre sykdommer (Parkinsons, multippel sklerose, lungesykdommer og hjerneslag).

Et stemmeproblem kan bli så uttalt at den det gjelder synes det er smertefullt å snakke, og dermed unngår talesituasjoner. Hvis en stemme er veldig avvikende, kan tilhøreren lett bli distrahert fra å oppfatte hva som blir sagt. På denne måten kan kommunikasjonsproblemer oppstå. I ytterste konsekvens kan man komme til å oppleve seg selv invalidisert, både yrkesmessig og sosialt.

Stemmevansker hos barn

Heshet hos barn oppstår oftest fordi barnet bruker stemmen for mye og for kraftig. Hesheten kan også komme fordi barnet bruker stemmen feil eller ved spesielle lyder som belaster stemmen svært (f. eks. i lek). Det er ikke uvanlig at barn får knuter på stemmebåndene. Dette er ikke farlig, men bør behandles hos logoped. Hvis barnet er motivert for stemmebehandling, kan logopeden gå inn med direkte behandling. Rådgivning til foresatte og lærere og i mange tilfeller være nok her.