Språkvansker

Spesifikke språkvansker

Betegnelsen språkvansker brukes når barnet har problemer med å snakke, bli forstått eller forstå språk, eller når barnet ikke følger det vanlige mønsteret i språkutvikling.
Språkvansker regnes ofte blant de vansker som opptrer hyppigst i førskolealder. Ca 10 – 15 % av alle barn har forsinket språkutvikling eller språkvansker i tidlig alder. Når språkvansken er hovedvansken, kalles det gjerne spesifikke språkvansker (3-7 %).

Vi deler vanligvis spesifikke språkvansker inn i følgende undergrupper:

 • Ekspressive vansker / vansker med talespråket
 • Kombinasjon av ekspressive og reseptive vansker / vansker med talespråket og forståelsesvansker
 • Fonologiske vansker / vansker med språklydsystemet

Viktige kjennetegn ved ekspressive vansker:

 • Skårer markant lavere på ekspressive språktester enn forventet i for hold til ikke-verbal intelligens og resultater på reseptive tester
 • begrenset aktivt ordforråd
 • problemer med språklydsystemet
 • problemer med grammatikk
 • problemer med å produsere lange og komplekse setninger
 • ordletingsvansker
 • semantiske/innholdsmessige forvekslinger

Viktige kjennetegn ved ekspressive og reseptive vansker i kombinasjon

 • Skårer betydelig lavere på reseptive språkprøver enn forventet ifht ikke-verbal intelligens og alder
 • I tillegg til ekspressive vansker fremkommer problemer med å forstå ord og setninger og relasjoner knyttet til kommunikasjon og verbalspråket
  Viktige kjennetegn ved fonologiske vansker
 • God språkforståelse
 • Godt ordforråd
 • Bruker språket aktivt og godt i samspill
 • Vansker med å tilegne seg og bruke språklydsystemet
 • Vansker med språklydkontraster/språklydkombinasjoner?
 • Barnet har mer fokus på språkets innhold enn språkets formside